Lightbox Image
Afbeelding:
Wat je van ons mag verwachten

Privacyverklaring blckbx

blckbx vindt privacy zeer belangrijk. We gaan dan ook zeer zorgvuldig met gegevens om die we van onze bezoekers, donateurs en andere relaties krijgen. We vragen bijvoorbeeld alleen die data die voor ons echt nodig is om ons werk goed te kunnen doen en onze missie uit te voeren.

Waar mogelijk kiezen we altijd voor een privacyvriendelijke optie en hebben een voorkeur voor kleine boven grote IT partijen. Kosten spelen uiteraard ook een rol, we willen goed en verantwoord omgaan met de donaties die we ontvangen. Je ziet dit bijvoorbeeld terug in onze keuze voor web analytics software. We zouden graag een privacy-vriendelijk pakket implementeren, maar vonden de kosten per maand niet te rechtvaardigen. Die zijn namelijk best wel hoog als je zoveel bezoekers hebt. We hebben nu gekozen voor Google Analytics en hebben deze geïmplementeerd op een veel meer privacyvriendelijke manier, zonder cookies, met geanonimiseerde IP adresdata en alleen tracking per sessie.

Privacyverklaring

Stichting blckbx, gevestigd aan Energiestraat 4, 1135 GD Edam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.blckbx.tv
Energiestraat 4, 1135 GD Edam
+31617171892

Lester Rietveld is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting blckbx Hij is te bereiken via it@blckbx.tv

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting blckbx verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@blckbx.tv, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting blckbx verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief.
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting blckbx neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting blckbx bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Alle persoonsgegevens bewaren we 5 jaar voor administratie van facturen en correspondentie.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting blckbx deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een passend niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting blckbx blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Stichting blckbx uw persoonsgegevens in sommige gevallen aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Op dit moment werkt Stichting blckbx met de volgende subverwerkers:

  • Mailchimp, voor het versturen van onze e-mailnieuwsbrieven
  • Mailgun, voor het versturen van e-mails vanuit deze website
  • Microsoft, voor kantoorautomatisering, waaronder e-mail en het delen van bestanden

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting blckbx gebruikt functionele, analytische en soms tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Op onze cookies pagina vindt u een overzicht van de cookies op deze website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting blckbx en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar it@blckbx.tv.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting blckbx wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht te melden bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting blckbx neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op, via it@blckbx.tv.

Cookies op deze website